Regulamin Sekcji Archiwistów Samorządowych

§ 1

Sekcja Archiwistów Samorządowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, zwana dalej „Sekcją” działa na podstawie:

 1. § 60 Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
 2. Niniejszego regulaminu.

§ 2

Regulamin określa zakres i tryb działanie Sekcji oraz zasady wyboru władz Sekcji.

§ 3

 1. Sekcja jest powoływana i rozwiązywana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Sekcja stanowi poziomą strukturę branżową Stowarzyszenia, skupiając pracowników archiwów samorządowych z całego kraju, bez względu na ich przynależność organizacyjną do Koła bądź Oddziału terenowego Stowarzyszenia.
 3. Członkami sekcji mogą być członkowie Stowarzyszenia zainteresowani problematyką archiwów samorządowych.
 4. W pracach Sekcji mogą uczestniczyć również inne osoby zainteresowane realizacją zadań wymienionych w § 4 regulaminu.
 5. Pracami sekcji kieruje stały 3-7 osobowy Zarząd, wybierany w wyborach tajnych przez członków Sekcji będących równocześnie członkami SAP. O liczebności Zarządu decydują członkowie Sekcji. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego sekcji, Skarbnika i Sekretarza. W przypadku gdy Zarząd liczy więcej niż 3 członków, jednemu z nich może powierzyć funkcję Wiceprzewodniczącego.
 6. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 5 lat.

§ 4

Zadania Sekcji:

 1. Popularyzacja wiedzy archiwalnej, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy.
 2.  Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów samorządowych.
 3.  Udział w pracach dotyczących uregulowań prawnych związanych z działalnością archiwalną oraz postępowaniem z dokumentacją.
 4.  Integracja środowiska archiwistów samorządowych.

§ 5

Przewodniczący Zarządu Sekcji:

 1.  Kieruje pracami Zarządu Sekcji.
 2.  Zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Sekcji oraz zebraniom plenarnym Sekcji.
 3.  Przedkłada roczne plany i sprawozdania z działalności Sekcji Zarządowi Głównemu SAP.
 4.  Występuje do Zarządu Głównego SAP z wnioskami dotyczącymi działalności sekcji.
 5.  Może uczestniczyć w tych posiedzeniach Zarządu Głównego SAP lub jego Prezydium, na których będą rozpatrywane istotne sprawy dotyczące zakresu działania Sekcji.

§ 6

Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku. Zarząd Sekcji organizuje przynajmniej raz w roku zebranie plenarne Sekcji – w formie konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania archiwów samorządowych – zgodnie z przyjętym programem działania.

Materiały z konferencji tematycznych mogą być publikowane w ramach planu wydawniczego SAP.

§ 7

Całość dokumentacji związanej z działalnością Sekcji po upływie kadencji podlega przekazaniu do Biura Zarządu Głównego SAP.

§ 8

Środki finansowe związane z działalnością Sekcji zapewnia Zarząd Główny SAP, po uprzednim zaakceptowaniu rocznego preliminarza wydatków statutowych Stowarzyszenia.

§ 9

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny SAP wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2008 roku.