2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

2015

W dniach 10-12 września 2015 roku w Gliwicach odbył się XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich - konferencja szkoleniowa na temat m.in. zmian w przepisach prawa archiwalnego. W trakcie trzech dni obrad wygłoszono referaty:

 

Podsumowanie badań benchmarkingowych w zakresie e-administracji - Katarzyna Śpiewok, Urząd Miejski w Gliwicach

Co nowego w e-administracji – bieżąca informacja na temat spraw, o których warto lub wypada wiedzieć – Kazimierz Schmidt, MAiC

Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin – Katarzyna Hartowicz, Tomasz Bartel, UM w Gliwicach

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – skutki dla administracji samorządowej – Andrzej Biernat, NDAP

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN – Andrzej Biernat, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw – Wojciech Woźniak, NAC

Wyzwania dla archiwum Urzędów Stanu Cywilnego w świetle nowej aplikacji centralnej Źródło – Joanna Dziadkowiec KOM-PRO

Najczęstsze błędy w procesie archiwizacji – doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach – Bogusław Małusecki, AP w Katowicach Oddział w Gliwicach

Centralne rejestry i ewidencje. Jak postępować z dokumentacją z ich obsługi w urzędach samorządowych – Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją

Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji – Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją

Wdrożenie systemu EZD w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w Poznaniu – Jacek Knopik, ZGiKM Geopoz w Poznaniu

Obecna registratura Domowiny oraz jej archiwalia w zasobie Serbskeho kulturneho archiwa w Budziszynie – Piotr Pałys, Stowarzyszenie Polsko-Serbskołużyckie „PRO LUSITIA”

Konsekwencje  zmian organizacyjnych w podmiocie – rewolucja dla dokumentacji i systemów elektronicznych – Anna Skiba, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Danuta Descours, ŚCSI

 

W drugim dniu Zjazdu członkowie SAP dokonali wyboru władz Sekcji na kadencję 2015-2020.

Skład Zarządu Sekcji 2015-2020:

Przewodniczący - Maciej Urbański

Z-ca Przewodniczącego - Dariusz Dobrowolski

Sekretarz - Agata Broszczak

Skarbnik - Karolina Sobańska

Członkowie Zarządu:

Maria Jolanta Muszyńska

Sławomir Szuster

Jacek Knopik

 

**********

2014

XI Zjazd w Siemianowicach Śląskich, 22-24 maja 2014 roku, nt.:

ZARZĄDZANIE ORAZ ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI I INFORMACJI W ARCHIWACH SAMORZĄDOWYCH

 

***********

2013

X Zjazd w Toruniu, 19-21 września 2013 roku, poświęcony nowym przepisom kancelaryjno archiwalnym, EZD oraz roli archiwisty zakładowego

 

***********

2012

IX ZJAZD SEKCJI ARCHIWISTÓW SAMORZĄDOWYCH

 

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2012 roku dzięki uprzejmości i przy pomocy Urzędu Miasta Lublin oraz dzięki wsparciu finansowemu sponsorów (SAWO Recykling, Beskid Plus,
Kom-Pro, RHENUS Data Office, ROL-MOT, EMIKS)  odbył się w Lublinie IX Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP. W Zjeździe wzięły udział 74 osoby z całej Polski, ze wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Tematem przewodnim spotkania było Zarządzanie dokumentacją w urzędach administracji samorządowej po roku stosowania instrukcji kancelaryjnej.

 Zjazd otworzył Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, dzięki którego uprzejmości miejscem obrad była sala w Trybunale Koronnym na Rynku Starego Miasta w Lublinie

Krzysztof Żuk                                                    Krzysztof Żuk

         Przez trzy dni obradowaliśmy i rozmawialiśmy w kuluarach na kawie o naszych problemach. Relacja fotograficzna w zakładce FOTO SEKCJA

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Maciej Urbański
                                                                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządu SAS SAP

Niestety nie udało nam się zebrać materiałów od wszystkich naszych prelegentów, ponieważ jednak zapotrzebowanie na nie jest spore publikujemy te materiały, które nam udostępniono w kolejności wygłoszenia.
Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin
Joanna Rybińska, Urząd Miasta Łódź
Andrzej Regliński, Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
Joanna Kapitan, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Kazimierz Schmidt, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

*******

VI POWSZECHNY ZJAZD ARCHIWISTÓW POLSKICH

5-7 WRZEŚNIA 2012 R.

Informujemy, że na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich www.sap.waw.pl udostępniony został formularz zgłoszenia udziału w VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich. Zgłoszenie należy wysłać na adres stowarzyszenia do dnia 30 czerwca br.

 

2011

VIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP

W dniach 10-11 czerwca 2011 roku dzięki uprzejmości i przy pomocy Urzędu Miasta Zakopane oraz dzięki wsparciu finansowemu sponsorów (SAWO Recykling, Beskid Plus,
Kom-Pro, RHENUS Data Office)  odbył się w Zakopanem VIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP. W Zjeździe wzięło udział 85 osób z całej Polski, ze wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Tematem przewodnim spotkania były nowe przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w administracji publicznej od początku br. Wątpliwości i pytania archiwistów wyjaśniali prelegenci będący jednocześnie autorami wspomnianych przepisów, tj. pani Ewa Perłakowska z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i pan Kazimierz Schmidt z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dokumentacja fotograficzna w zakładce Foto Sekcja i do ściągnięcia.

 

********

 

Zarząd Sekcji SAS SAP

Kadencja 2005-2010

 

Zarząd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP kończąc działalność w kadencji 2005-2010 dziękuje Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, pracownikom Biura ZG SAP, władzom samorządowym miasta Warszawy, Poznania, Krakowa, Nowego Sącza, Bochni i Łodzi, członkom Sekcji oraz pozostałym osobom, instytucjom i sponsorom, którzy wspierali Sekcję i współpracowali przy realizacji jej statutowych zadań

Darek Dobrowolski                                      

Nowe władze Sekcji SAS SAP

kadencja 2010-2015

 

29 maja 2010 r. w Warszawie podczas II dnia obrad VII zjazdu archiwistów samorządowych SAP dokonano wyboru nowego Zarządu Sekcji, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Maciej Urbański – przewodniczący

Dariusz Dobrowolski –wiceprzewodniczący

Marta Romanowska – skarbnik

Michał Pająkowski – sekretarz

Agnieszka Pająkowska - członkini

 

 

VII zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP

 

W dniach28-29 maja 2010 r. w Warszawie w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy odbył się VII zjazd SAS SAP – konferencja szkoleniowa pt.: „Prawne aspekty udostępniania dokumentacji gromadzonej w archiwach samorządowych”, w której uczestniczyli przedstawiciele m.in. archiwów urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście z NDAP, Archiwum Państwowego w Warszawie, ZG SAP oraz prelegenci (łącznie ok. 80 osób).

I dnia obrad uczestnicy konferencji wysłuchali 2 wystąpień:

- Macieja Kiełbusa, Kancelaria Prawna Ziemski & Partners, Poznań -Udostępnianie akt gromadzonych w archiwach samorządowych w kontekście k.p.a., ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

-Kazimierza Schmidta, MSWiA, Warszawa -Nowa instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzanych ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

II dnia obrad uczestnicy zjazdu wysłuchali Przewodniczącego Zarządu SAS SAP Dariusza Dobrowolskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2005-2010. Wybrany przez uprawnionych do głosowania uczestników konferencji przewodniczący zjazdu p. Maciej Jasiński /Archiwum Miasta st. Warszawy/ poprowadził dalszą część obrad zjazdu, w trakcie którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji oraz wybrano komisję wyborczo-skrutacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów nowych władz Sekcji zgodnie z regulaminem sekcji oraz przyjętą przez zjazd procedurą wyborczą. Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów czuwał z ramienia ZG SAP p. Paweł Gut /Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego/. W wyborach tajnych uprawnieni uczestnicy zjazdu wybrali 5-osobowy skład Zarządu SAS SAP, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wybierając przewodniczącego - p. Macieja Urbańskiego /Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania/.

Zjazd zakończył wykład p. Mirosława Szatarskiego z Archiwum Państwowego z Zielonej Góry nt.:„ Problemy związane z przygotowaniem i postępowaniem z dokumentacją projektów unijnych” oraz wręczenie zaświadczeń uczestnictwa w konferencji szkoleniowej archiwistów samorządowych.

 

*********************************************************************

 

 


2009

W Urzędzie Miasta Łodzi odbył się w dniach 4-5 września 2009 r. VI zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki 

Tematem przewodnim dwudniowej konferencji szkoleniowej były zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony zbiorów archiwalnych oraz postępowanie w razie katastrof (zagrożenia występujące w archiwach np. pożar, powódź). Szkolenie zakończone wręczeniem certyfikatów przeprowadziła mgr Bogusława van Slooten Kazimierska - specjalista w dziedzinie restauracji i konserwacji dokumentów z Archiwum Narodowego w Hadze.

W pierwszym dniu konferencji szkoleniowej otwarcia zjazdu dokonał Przewodniczący Sekcji Archiwów Samorządowych SAP Dariusz Dobrowolski przedstawiając działania zarządu i członków sekcji od  ostatniego zjazdu zorganizowanego w Nowym Sączu, który zaowocował m.in. współpracą pomiędzy archiwum Urzędu Miasta Katowice a archiwum miejskim w Ostrawie. Archiwistów samorządowych i pozostałych gości konferencji przywitał Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki m.in. mówiąc: „Nie będę mówić o wadze waszej pracy, bo ta jest oczywista. To, co po nas i po naszej działalności pozostaje, to są dokumenty. To, co służy ludziom jeszcze długo po tym, jak my skończymy naszą służbę, to jest to, co jest w naszych archiwach”, zachęcając przy tym wszystkich do zwiedzenia miasta.

Wybrane zagadnienia dotyczące projektu nowego prawa archiwalnego, zmian w ustawie o informatyzacji państwa oraz stanu prac nad instrukcją kancelaryjną dla wszystkich szczebli samorządu terytorialnego zaprezentował dr Andrzej Biernat – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W drugim dniu praktycznych zajęć uczestnicy zjazdu wraz z przewodnikami miejskimi spacerowali ulicami Łodzi podziwiając m.in. zabytkową zabudowę ulicy Piotrkowskiej, rezydencję fabrykancką Izraela Poznańskiego i pałacowy ogród oraz Manufakturę (XIX - wieczne  odnowione budynki fabryczne stanowiące obecnie centrum kultury, rozrywki i handlu).

Zainteresowanie VI zjazdem archiwistów samorządowych wyraziły lokalne media. Krótką relację ze spotkania oraz wywiad z Przewodniczącym Sekcji Dariuszem Dobrowolskim zamieściła łódzka TV Toya 4 września. W tym dniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl pojawiała  się również informacja o zjeździe pt. „na straży miejskich archiwów…”.

Fotograficzna relacja z VI zjazdu dostępna w zakładce: Foto Sekcja


2008

Relacja z V zjazdu archiwistów samorządowych w Nowym Sączu

10 września 2008 r.

W dniu 10 września 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu odbył się V zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP. Konferencja szkoleniowa poświęcona była postępowaniu z dokumentacją niejawną oraz dyskusji panelowej na temat nowego prawa archiwalnego.

Tym razem zjazd sekcji połączony został z międzynarodową konferencją archiwalno-historyczną „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, w organizację której mocno zaangażowały się lokalne władze samorządowe m.in. Nowego i Starego Sącza oraz Bochni.

W obradach uczestniczyły 32 osoby (członkowie sekcji) z 15 miast, gość zza południowej granicy – wygłaszająca referat dr Blażena Przybylowa – dyrektor Archiwum Miasta Ostrawy oraz pozostali goście międzynarodowej konferencji.
Ze względu na bogaty program rozpoczynającej się międzynarodowej konferencji zakres tematyczny zjazdu „samorządowego” został ograniczony do 3 zasadniczych wystąpień.

Otwarcia zjazdu dokonał przewodniczący Sekcji p. Dariusz Dobrowolski (Archiwum m.st.Warszawy) dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie, a przede wszystkim gospodarzom miasta i uczelni oraz wszystkim organizatorom, z niestrudzoną orędowniczką międzynarodowej konferencji na czele - p. Hannie Krajewskiej (dyrektor Archiwum PAN w Warszawie), za umożliwienie zorganizowania zjazdu
w tym miejscu i w takiej formie, wręczając wszystkim referentom drobny podarunek
w postaci wizerunku św. Kingi.

Pierwszy referat wygłosiła Pani Ewa Perłakowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie) na temat: „Postępowanie z dokumentacją i sytuacja archiwów zakładowych w opracowywanym projekcie nowego prawa archiwalnego”, wywołując dyskusję na sali obrad. Autorka wystąpienia zaprezentowała uczestnikom główne założenia do projektu ustawy archiwalnej, której tytuł ma brzmieć: „Prawo o …..(dyskusja trwa…)”. Nowa ustawa ma m.in. zapewnić efektywny system zachowania kompletności zasobów historycznych, ustalić nowe zasady selekcji dokumentów (oddzielenie klasyfikacji od kwalifikacji akt), określić zasady udostępniania, system archiwów w Polsce i status archiwistów (bo w dotychczasowej wymienieni są tylko archiwiści państwowi), standardy kształcenia, nadzór archiwalny (w innej formie), sankcje karne np. za zniszczenie dokumentacji (czynione są starania, aby przenieść sankcje wręcz do kodeksu karnego, ochrona dokumentacji jako całości – nie tylko kat. A). W ustawie ma być określony słowniczek pojęć użytych w tym akcie prawnym (np. pojęcie „podmiot” ma zastąpić „jednostkę organizacyjną”, odejdzie się od pojęć składnica i archiwum zakładowe na rzecz „archiwum”). Ustawa ma ponadto dopuścić przechowywanie zasobów historycznych poza archiwami państwowymi przy spełnieniu określonych warunków, wprowadzić rejestr narodowego zasobu archiwalnego, gdzie przedmiotem wpisu będzie pojedynczy zespół, a nawet obiekt, dopuścić outsourcing przy przechowywaniu dokumentacji (zwłaszcza elektronicznej). Autorzy założeń do projektu ustawy postulują stworzenie efektywnego systemu dofinansowania do zabezpieczania dokumentacji (wydzielone środki – specjalny fundusz, pieniądze pozyskiwane np. z reprografii).

Następnie głos zabrała Pani Blażena Przybylova opowiadając
o pozycji, roli archiwów w Czeskiej Republice oraz funkcjonowaniu archiwum miasta Ostrawy. W Czechach status i zadania archiwów określa ustawa nr 499 z 2004 r.
o archiwistyce i służbie, związanej z aktami urzędowymi, z której wynika podstawowy podział archiwów na publiczne i prywatne. Za archiwa publiczne uważa się archiwa państwowe, wyspecjalizowane i archiwa terytorialnych całości samorządowych. Na mocy ustawy również gminy mogą zakładać swoje archiwa. Do tej pory jednakże wykorzystują ofertę państwa i archiwalia umieszczają w odpowiednich, państwowych archiwach powiatowych. Wyjątkiem są archiwa miast – miasta stołecznego Pragi, Brna, Ostrawy, Pilzna i Usti nad Labem. Archiwum miasta Ostrawy założone zostało w 1923 r. i przechowuje ok. 6 km archiwaliów, najstarsze z XIV w. Jako wydział Magistratu miasta Ostrawy gromadzi archiwalia z działalności miasta, instytucji miejskich, zrzeszeń itp. Do ich przechowywania służy blok magazynowy wybudowany w 1996 r. Oprócz podstawowych zadań charakterystycznych dla każdego archiwum dużą wagę przywiązuje się do usług dla społeczeństwa w sali uczelnianej archiwum, systematycznie wydaje zbiór publikacji, dotyczących historii miasta, organizuje wystawy tematyczne z materiałów archiwalnych.

Po przerwie obiadowej ostatnią część spotkania archiwistów samorządowych wypełniło szkolenie nt. postępowania z dokumentacją niejawną przeprowadzone przez specjalistę w tym zagadnieniu, kierownika nadzoru archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie p. mjr. Mirosława Antkiewicza. Tematyka szkolenia objęła zagadnienia prawne regulujące zasady ochrony informacji niejawnych, jej kwalifikację, zasady brakowania i niszczenia dokumentacji niejawnej. Wszyscy uczestnicy szkolenia zakończyli je z powodzeniem, otrzymując stosowne zaświadczenia.

V zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP zakończyło spotkanie z zastępcą Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Uroczysta kolacja w zabytkowych wnętrzach ratusza zainaugurowała zarazem Międzynarodową Konferencję Archiwalno-Historyczną, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy i Węgier.

 

Przygotowała: Agnieszka Pająkowska

                   Sekretarz Sekcji SAS SAP

                        Poznań, 24 września 2008 r.

Dokumentacja fotograficzna Zjazdu oraz odbywającej się równocześnie Międzynarodowej Konferencji "Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przeszłość" w zakładce Sekcja w Fotografii

************

Posiedzenie Zarządu Sekcji

PROTOKÓŁ NR 4

posiedzenia

  SEKCJA

Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych

   Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

  z dnia 25.02.2008 r.

 

 

W dniu 25.02.2008 r. w Warszawie w siedzibie Archiwum Polskiej Akademii Nauk odbyło się IV posiedzenie Zarządu SAS w następującym składzie:

przewodniczący – Leszek Bodio

w-ce przewodniczący – Dariusz Dobrowolski

skarbnik – Marta Romanowska

sekretarz – Agnieszka Pająkowska

członek – Joanna Tondera

      członek - Maciej Urbański

Hanna Krajewska, członkowie Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP:

Renata Nastałek, Maciej Jasiński /lista obecności w załączeniu, zał. Nr 1/

 

Porządek obrad:

1. Rezygnacja z funkcji przewodniczącego Sekcji – Leszka Bodia. Wybór nowego przewodniczącego oraz w-ce przewodniczącego.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

3. Dostosowanie regulaminu Sekcji do nowo obowiązującego Statutu SAP, omówienie pisma p. Jana Macholaka ZG SAP z dnia 11.01.2008 r.

4. omówienie postulatów zgłoszonych podczas III i IV zjazdu SAS w Poznaniu i Krakowie

5. Omówienie spraw związanych z organizacją kolejnego ogólnopolskiego zjazdu archiwistów samorządowych w Nowym Sączu (10-13 września 2008 r.) w ramach Międzynarodowej konferencji organizowanej przez SAP, PTA oraz PAN

6. Omówienie planu działania Sekcji na rok 2008

7. wolne wnioski


2007

Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwistów Samorządowych (SAS)

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

za rok 2007

I.          W roku sprawozdawczym Sekcja uczestniczyła w następujących konferencjach:

1.  Przedstawiciele  sekcji  wzięli udział w zjazdach organizowanych przez Zarząd Główny, oddziały terenowe i sekcje SAP, tj.:

§  w warsztatach Archiwalnych w dniu 10 maja 2007 r. w Warszawie nt.:„Dokument elektroniczny”, zorganizowanych przez  Sekcję Archiwów Zakładowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przy udziale Archiwum Akt Nowych,  

§  V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich „Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie”, Olsztyn 6-7 września 2007 r.

W trakcie V Zjazdu Powszechnego sekcja obradowała w dniu 6.09.2007 r. w ramach zorganizowanej odrębnie Sekcji: „Archiwa Samorządowe”. Obrady prowadził przewodniczący SAS Leszek Bodio, w których uczestniczyło około 40 osób.

Wystąpiło pięciu prelegentów, przedstawiając siedem referatów związanych z działalnością archiwów samorządowych.

Referat kolegi Leszka Bodio z Tczewa pt. Kartoteki ewidencyjno-adresowe z lat 1950-1977 w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie dotyczył często spotykanej w administracji publicznej dokumentacji meldunkowej, która umiejętnie zabezpieczona, zewidencjonowana a przede wszystkim wykorzystywana może oddać duże usługi tak urzędom, jak i lokalnej społeczności.

Kolejny referat wygłosił kolega Maciej Urbański z Poznania pt.  Dokumentacja powojennej odbudowy miasta w zasobie Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania. Wystąpienie jak najbardziej na czasie, w związku z powszechnie znanymi problemami gmin i osób prywatnych   wobec roszczeń finansowych byłych właścicieli nieruchomości w Polsce. Kolega Urbański, korzystając z nowoczesnych technik biurowych, dokonał wizualnej prezentacji szeregu ciekawych dokumentów pisanych i fotograficznych, omawiając ich historię, strukturę zasobu oraz jego wielkość.

Kolega Dariusz Dobrowolski z Warszawy w wystąpieniu pt.  Struktura i miejsce archiwum w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy omówił dzieje archiwum zakładowego warszawskiego magistratu, jego strukturę, wielkość przechowywanego zasobu jak i problemy związane z codzienną pracą archiwistów w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Kolega Maciej Jasiński, z Warszawy wystąpił z dwoma referatami. Pierwszy ptZnalezisko na strychu, dotyczył porzuconej dokumentacji b. Wydziału Technicznego z UMS Warszawy, odnalezionej przypadkowo na strychu jednej z warszawskich kamienic należącej do gminy. Akta po uporządkowaniu okazały się cennym źródłem do dziejów miasta. Ogromne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził drugi referat kolegi Jasińskiego pt. Czy cukierek może być dokumentem ?, dotyczący problemów związanych z klasyfikacją materiałów i artefaktów  promocyjnych jednostek samorządowych. Zdaniem prelegenta zaprezentowane na spotkaniu przedmioty pochodzące z Wydziału Promocji UMS Warszawa powinny być zaliczone do zasobu archiwalnego jednostki, na równi z aktami tradycyjnymi.

Kolejna referentka, koleżanka Urszula Zgorzelska z Katowic, w wystąpieniu pt.  Akta Policji Budowlanej od XIX wieku do 1945 roku w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Katowicach zaprezentowała posiadaną w swoim archiwum przedwojenną dokumentację budowlaną dotyczącą nieruchomości w Katowicach. Pomimo, iż powinna zgodnie z ustawą archiwalną być ona przekazana do właściwego Archiwum Państwowego, ze względu na praktyczną i bieżącą wartość użytkową w dalszym ciągu pozostaje do dyspozycji jednostki administracyjnej.

Spotkanie zakończył kolega Leszek Bodio z Tczewa referatem pt.:  Komputerowa ewidencja akt na arkuszach kalkulacyjnych OpenOffice na przykładzie Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Tczewie, w którym podkreślił ogromne znaczenie cyfrowego zapisywania ewidencji archiwalnych i tworzenia komputerowych baz danych dla prawidłowego funkcjonowania archiwów samorządowych w dobie powszechnej komputeryzacji.

 W ramach obradującej tego samego dnia Sekcji „Archiwa Zakładowe” koleżanka Agnieszka Pająkowska przedstawiła problemy archiwum natury organizacyjnej (usytuowanie komórki i jego wpływ na rolę i znaczenie archiwum w jednostce), prawnej, związanej z wartościowaniem dokumentacji w referacie pt.: „Problemy funkcjonowania samorządowego archiwum zakładowego na przykładzie archiwum zakładowego Urzędu Miasta Poznania”.

2.  IV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych - Kalendarium 2007 SAS

·        W dniach 13-14 kwietnia 2007 r. Sekcja Archiwistów Samorządowych zorganizowała w  Krakowie, kolejny  IV ogólnopolski zjazd sekcji poświęcony zagadnieniu  „Nowoczesność w Archiwum – nowoczesne urządzenia pracy dla archiwów jednostek samorządowych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, przewodniczący branżowych sekcji SAP, Archiwum Państwowego w Krakowie, władz samorządowych miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedsiębiorstw informatycznych i archiwalnych oraz pracownicy archiwów zakładowych z 29 miejscowości z terenu całego kraju.  Zjazd prowadził Przewodniczący sekcji, Leszek Bodio (Tczew), natomiast organizację i zabezpieczenie techniczne zapewnił zespół archiwistów Urzędu Miasta Krakowa pod kierownictwem koleżanki Joanny Tondery (członek zarządu Sekcji – Kraków). Honorowy patronat nad zjazdem objął ,naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sławomir Radoń, natomiast gospodarzem spotkania był Prezydent Miasta Krakowa, Pan Jacek Majchrowski. Obrady konferencji odbyły się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa udostępnionej przez władze miasta. Tematyka wystąpień dotykała rozwiązań prawnych dotyczących dokumentu elektronicznego oraz prób praktycznego zastosowania elektronicznych systemów obiegu akt w jednostkach samorządowych i firmach prywatnych.

II.          Inna działalność Sekcji:

·       udział członków Sekcji w XIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Olsztynie

·         uruchomienie i prowadzenie własnej strony internetowej sekcji oraz forum pod adresem: www.sas-sap.com (administrator: Maciej Urbański – członek Zarządu SAS)

III.          Posiedzenia Zarządu Sekcji:

    W roku sprawozdawczym nie odbyły się posiedzenia zarządu Sekcji.

IV.          Sprawozdanie finansowe za 2007 r. w załączeniu.


2006 rok

 • posiedzenie Zarządu SAS – 29 stycznia 2006 r.

protokół nr 2

plan pracy

program działania 2005-2010

 • III zjazd SAS, Poznań 9-10 czerwca 2006 r.

program zjazdu
i materiały konferencyjne (Kazimierz Szmidt Rafał Galuba
Przemysław Wojciechowski)

sprawozdanie

 • udział w innych konferencjach

udział przedstawicieli  sekcji  w: III Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym „Wartościowanie dokumentacji – kryteria, problemy i rozwiązania”, Stare Jabłonki 20-21 czerwca 2006 r. oraz

XIV Konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych, Kulturalnych i Szkół Wyższych „ Archiwista w instytucji naukowej”, Legnica 6-9 września 2006 r. – referat mgra Macieja Jasińskiego nt.: :Rola archiwisty w instytucjach samorządowych”

 • wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie propozycji zmian prawnych dotyczących usytuowania archiwów samorządowych i spraw zawodowych archiwistów zatrudnionych w urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego – lipiec 2006 r.
 • wystąpienie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie udziału przedstawicieli sekcji w pracach Centralnej Komisji Metodycznej – lipiec 2006 r.
 • spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
  dr Sławomirem Radoniem, Warszawa - grudzień 2006 r.
 • posiedzenie Zarządu SAS – 8 grudnia 2006 r.

protokół nr 3

·         udział przewodniczącego sekcji w XI posiedzeniu Zarządu Głównego SAP w Warszawie – 14 grudnia 2006 r.


2005 rok

 • udział w konferencjach

2004 rok

 • powstanie Sekcji Archiwistów Samorządowych
 • I Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych